NGÀNH VẬT TƯ TIÊU HAO, PHỤ TÙNG THAY THẾ (MRO) SAU TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19

NGÀNH VẬT TƯ TIÊU HAO, PHỤ TÙNG THAY THẾ (MRO) SAU TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19

Đại dịch COVID – 19 đã và đang có tác động lớn đến mọi mặt của nền công nghiệp Việt Nam, bao gồm ngành MRO – cung cấp vật tư tiêu hao phụ tùng thay…